Memoarkonferansen 2019

Møtepunktet for alle som arbeider med munnleg historie (oral history) i Noreg – profesjonelle frå musé, bibliotek og arkiv, frivillige frå historielag og kulturvern, forskarar, studentar, forfattarar og filmskaparar. Ei samling for å dela erfaringar og finna samarbeidspartnarar.

(Bilete:
Intervjuopptak på Ål Bygdearkiv,
Forteljar: Margit Skrindo, 
Intervjuar: Anne Marie Kollhus,
Nes Historielag - 11/10 2018)

Stad: Bergen offentlege bibliotek, fredag 1. og laurdag 2. mars 2019.

Frist for presentasjonar: 15. januar 2019. (Merk at avtalar blir gjort etter kvart - det lønar seg å vera tidleg!)

Frist for påmelding: 15. februar 2019  (Merk at det berre er plass til 100 deltakarar - det lønar seg å vera tidleg her og!)

Konferanseavgift: Budsjettet blir klart i løpet av oktober 2018 - då blir også konferanseavgifta klar

Fredag 1/3 kl 12 – 18: Om å ta vare på og dela forteljingar om levd liv

Den fyrste dagen skal mestarta med det store spørsmålet - halda oss i intervjusituasjonen. Kva skjer når kjenslene brått og gjerne uventa trenger seg på? Korleis førebur intervjuaren seg? Og forteljaren – kan og bør ho/han førebu seg? Kva er etisk å gjera? Er kjenslene ein del av sanninga som også kan dokumenterast? Kven skal avgjera kva som skal skje med opptaket – og når skal avgjera takast?

Program – fredag 8. mars:

11:00 - Registrering og mingling. Kafé Amalies Hage, Bergen off. Bibliotek.

12:00 - plenum – Auditoriet, Bergen off. Bibliotek

(Open invitasjon): Ei historie frå "den nye bylgja" av munnleg historie i Noreg  Eit døme på forteljing om levd liv som er delt og sikra for framtida (Forteljing, intervju, film eller kunstnarisk formidling)

12:10 Opning av konferansen

12:15 Plenum: Eit norsk mnemotek. Innleiing ved Knut Kjeldstadli 

Knut Kjeldstadli er historikar og professor emeritus ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.  Dei viktigaste kompetanseområda hans er moderne sosial- og kulturhistorie, migrasjonshistorie, historien om kollektive bevegelser og teori / metode i historiefagetHan har skrive den mest brukte innføringsboka i historiefaget på universitetsnivå,  "Fortida er ikke hva den engang var".. Der legg han stor vekt på potensialet i munnleg kjeldemateriale. Han visar mellom anna at munnlege kjelder kan gi informasjon som ikkje finst andre stader, og at arbeid med munnlege kjelder kan utfylla forståinga av anna kjeldemateriale. I januar 2018 reiste han debatten om "ein norsk mnemotek" (Klassekampen, 9. januar 2018) - og det er den artikkelen som har gitt utgangpsunktet for Memoarkonferansen 2019.


13:00 Lunsj 

13:45 Plenum: Bente Gullveig Alver:  «Samtaler som kan føre oss til det som ligger dypest i hjertet» - 

Innleiing om tillit, tiltru og etikk i intervjusituasjonen.

Bente Alver er folklorist og professor emeritus ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap ved Universitett i Bergen. Ho har vore sentral i utviklinga av undervisning innan intervju ved Folkeminne/Kulturvitskap på UiB. Ho har også sjølv lang og rik erfaring med intervju og arbeid med munnlege kjelder.  

Hennar spesialfelt er elles folkelege trussystem og verdsbilete, ritual og forteljingar, kulturelle perspektiv på helse og livskvalitet og kvalitativ metode og forskingsetikk. 14:30 Kort pause – forfytting til paralellseminar.


14:45 To parallellseminar – om utfordringar i intervjustiuasjonen og pågåande prosjekt (Open invitasjon)

            14:45 – Auditoriet:  (Lærdomar frå avhøyrsmetodar)      14:45 Musikkavd:  (Open invitasjon)                                  

            15:15 – Auditoriet:  (Open invitasjon)                                  15:15 Musikkavd:  (Open invitasjon)                             

           15:45 – Auditoriet:  (Open invitasjon)                                  15:45 Musikkavd:  (Open invitasjon)                             

16:15 Pause

16:45 Plenum: Panelsamtale med innlegg frå salen – utfordringar i intervjusituasjonen

17:30 Plenum: (Open invitasjon): Ei historie frå "den nye bylgja" av munnleg historie i Noreg 

Eit døme på forteljing om levd liv som er delt og sikra for framtida 

18:00 Pause

19:00 Mingling i "Amalies Hage"

20:00 Lapskaus – og eit kort innslag med endå eit døme på munnleg forteljing som er delt og sikra for framtida. (open invitasjon) 

(minglinga held fram til dei siste går heim)Laurdag 2. mars kl 9:30 – 15:30: Men kva er så eit Mnemotek?

Dag to skal handla om kva me har og kva me manglar for å utvikla munnleg historie historie i Noreg: Kven tar vare på munnleg kjeldemateriale? Kven tar ansvar for kompetanseutvikling og erfaringsdeling? Kven viser veg for samarbeid mellom forsking og frivillige minnesamlarar?

Kva kan biblioteket bidra med? Museet? Lokalarkivet? Historielaget? Frilansaren?


9:30 Plenum: Ei historie frå "den nye bylgja" av munnleg historie i Noreg (open invitasjon)

Eit døme på pågåande innsamling, dokumentasjon eller formdiling av forteljingar om levd liv i Noreg

10:00 Plenum: Dag Hunstad Visjonar om lokalhistorie og munnleg historie i Noreg 

Hunstad er historikar og leiar av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Han har 
doktorgrad i historie, har tidlegare vore postdoktor ved Universitet i Agder og har publisert arbeider innan bygdehistorie, byhistorie og regionalhistorie. 
Hundstad har vore leiar av Den norske historiske forening gjennom tre år, og har også vore medlem av styret i Norges kulturvernforbund og Kulturvernfaglig utvalg i Norsk kulturråd. 

Norsk lokalhistorisk institutt er sidan 2018 ein del av Nasjonalbiblioteket og har som oppgåve å fremja lokal- og regionalhistorisk verksemd i Noreg. Insituttet reedigerar mellom anna Lokalhistoriewiki.no.


10:45 Pause

11:15 To parallellseminar – om erfaringar og utfordringar i arbeidet med munnleg historie (f.eks: Erfaringar med intervjustudio i bibliotek og museum. Korleis sikra at munnlege kjelder vert funne – om emneordslister, katalogisering og søkemotorar. Citizen science – erfaringar med samarbeid mellom forskar og minnesamlar. Profesjonalisering - kan ein leva av munnleg historie? Erfaringsutveksling om utstyr – kamera, lyd og lys, arkivtenester, redigeringsprogream etc. Historielag og minneinnsamling – erfaringsdeling).

                11:15 – Auditoriet:     (Finnmarkskommisjonen             11:15 Musikkavd:    (Open invitasjon 

                11:45 – Auditoriet:     (Open invitasjon)                             11:45 Musikkavd:    (Open invitasjon 

                12:15 – Auditoriet:     (Open invitasjon                            12:15 Musikkavd:    (Open invitasjon 

12:45 Lunsj

13:30 Eit konkret forslag til eit norsk Mnemotek.

Etter krafttaket for munnleg historie i Noreg er det etablert kimer av ein samarbeidsstruktur som kan verkeleggjera Knut Kjelstadli sin visjon.

Audun Kjus er leiar for Norsk etnologisk gransking,   Line Esborg er fagansvarleg for Folkeminnesamlinga  Bjørn Enes er leiar av emoar - norsk organiwsasjon for munnleg historie


14:00 Panelsamtale / plenumsdiskusjon

14:30 Kort pause

14:45 Årsmøte i Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie

15:00 Slutt  


Arrangørar er Memoar, Bergen offentlege Bibliotek, UiB/Kulturvitskap og Bergen Byarkiv - dei same som arrangerte den fyrste Memoarkonferansen i februar 2018.


Opplysningar om påmelding og konferanseavgift kjem så snart budsjettet er ferdig - i løpet av oktober 2018.


Invitasjon til presentasjonar: Til konferansen i 2019 vil me gjerne ha presentasjonar om:

  • Dag 1: Intervju: Spesielle døme på forteljingar om levd liv. Erfaringar og utfordringar i intervjusituasjonen. Etiske dilemma. Forteljarglede og forteljartrang - og forteljingar som vankeleg let seg samla.
  • Dag 2: "Mnemoteket" - erfaringar og utfordringar i arbeidet med munnleg historie. "Citizen science" - "dugnadsforsking" og anna samarbeid mellom institusjon og frivillige. Erfaringar med intervjustudio i bibliotek eller museum. Minnesamling som profesjon. Nettskya og organisering av samarbeid. Dokumentasjonsmetodar og søkemotorar. Arkiveringsløysingar - "eit munnleg riksarkiv" og lokal arkivering av munnlege kjelder. Erfaringar med formidlingsformer. Etc etc.
  • Opning - avslutting og kveldsarranement: Me vil gjerne ha forslag til korte, engasjerande framføringar av forteljingar eller intervju som kan minna oss om mangfaldet og ikkje minst eigenverdien av fortaljingar om levd liv
Sjå meir på undersida opne invitasjonar