2020

Invitasjon til

Memoarkonferansen 2020

 

Arrangørane av dei to tidlegare konferansane om minnesamling og munnleg historie har gleda av å invitera til ny konferanse i Bergen  fredag 23. og laurdag 24. oktober 2020. Lokalet er ikkje heilt avklart - på grunn av ombyggingar på Bergen Off. Bibliotek kan konferansen bli flytta til Bergen Byarkiv i Kalfarveien 82.


Hovudtema:

Personvern og ytringsfridom

Framveksten av munnleg historie (oral history) som fagfelt og kultursjanger synleggjer stor usikkerhet og ulik praksis på etikkens område:

  • Forskningetikken reknar i munnlege kjelder som i personsensitivt materiale, som i utganspunktet skal anonymiserast og slettast med mindre det eksplisitt er avtalt noko anna.
  • Pressetikken reknar munnlege kjelder som likestilte med skriftlege, med det same kravet både på presseetisk varsemd og ytringsfridom.
  • Arkivetikken har som grunnregel at alt arkivert - munnleg like godt som skriftleg - skal vera tilgjengeleg for alle, i det minste etter ei maksimal sperretid.
  • ICOMs museumsetiske regelverk inneheld ikkje noko eksplisitt om etikk kring munnlege kjelder, og det ser heller ikkje ut til at dette kjem til å endre seg i den pågåande revisjonen.

Er det usikkerhet på kva som er det rette balansepunktet mellom personvern og ytringsfridom som skapar dette spriket?

  • Kven eig ei livsforteljing? Og kven eig  rettane til opptak av livsforteljingar?
  • Kven har rett til å bestemma korleis slike opptak kan brukast?
  • Kva er likt og kva er ulikt – etisk sett – mellom skriftleg og munnleg kjeldemateriale?
  • Er det god etikk å transkribera, anonymisera og sletta munnleg kjeldemateriale?
  • Kva er eit informert samtykke i delingskulturens tid?
  • Er det sant at «alle har ei forteljing å dela» - og er slik deling ein del av ytringsfridomen?

Tema 2:

Munnleg historie i 2020

Alle som arbeider med innsamling, dokumentasjon, arkivering, forsking, formidling og/eller «vidareforedling» av munnleg historie er velkomne til å melda inn presentasjonar.

Vi vil setja saman eit program som viser spennande eksempel på det frivillige og profesjonelle held på med akkurat nå innan munnleg og immateriell kulturarv.

Meld inn forslag til presentasjon snarast råd - og absolutt seinast 20. juni 2020 til post@memoar.no.

Programoppdateringar kjem på denne sida så snart dei er klare. 

Påmelding via TicketCo/følg bildelink:

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/memoarkonferansen_2020


Undersider (1): Malin Thor Tureby:
Comments