2020

Invitasjon til

Memoarkonferansen 2020

 

Arrangørane av dei to tidlegare konferansane om minnesamling og munnleg historie har gleda av å invitera til ny konferanse i Bergen  fredag 23. og laurdag 24. oktober 2020.

Konferansen går også i år i Bergen off. Bibliotek, sentralt nokre få skritt får jernbanestasjonen. 

Invitasjon til presentasjonar:  Programarbeidet er i full gang - deltakarar er velkomne til å melda inn presentasjonar eller panel. Skriv nokre linjer om tema om om deg sjølv og send dei til post@memoar.no. Det blir to hovudtema i år:  Etikk og erfaringsdeling. I sistnevnte del vil vi gjerne ha  forslag både om innsamlingspsrosjekt, formidlingsarbeid og "vidareforedling" av munnleg historie til kunstproduksjon.    Frist: 20. juni 2020Hovudtema:

Personvern og ytringsfridom

Framveksten av munnleg historie (oral history) som fagfelt og kultursjanger synleggjer stor usikkerhet og ulik praksis på etikkens område:

  • Forskningetikken reknar i munnlege kjelder som i personsensitivt materiale, som i utganspunktet skal anonymiserast og slettast med mindre det eksplisitt er avtalt noko anna.
  • Pressetikken reknar munnlege kjelder som likestilte med skriftlege, med det same kravet både på presseetisk varsemd og ytringsfridom.
  • Arkivetikken har som grunnregel at alt arkivert - munnleg like godt som skriftleg - skal vera tilgjengeleg for alle, i det minste etter ei maksimal sperretid.
  • ICOMs museumsetiske regelverk inneheld ikkje noko eksplisitt om etikk kring munnlege kjelder, og det ser heller ikkje ut til at dette kjem til å endre seg i den pågåande revisjonen.

Er det usikkerhet på kva som er det rette balansepunktet mellom personvern og ytringsfridom som skapar dette spriket?

  • Kven eig ei livsforteljing? Og kven eig  rettane til opptak av livsforteljingar?
  • Kven har rett til å bestemma korleis slike opptak kan brukast?
  • Kva er likt og kva er ulikt – etisk sett – mellom skriftleg og munnleg kjeldemateriale?
  • Er det god etikk å transkribera, anonymisera og sletta munnleg kjeldemateriale?
  • Kva er eit informert samtykke i delingskulturens tid?
  • Er det sant at «alle har ei forteljing å dela» - og er slik deling ein del av ytringsfridomen?

Tema 2:

Munnleg historie i 2020

Aktivitet på feltet munnleg historie (oral history) aukar raskt i Noreg, både i ABM-sektoren og i den frivillige historierørsla. Dei kulturhistoriske samlingane er på veg over i den digitale verda, det opnar også for nye samarbeidsformer om innsamlingar, formidlingsprosjekt og "vidareforedling" av munnleg kjeldemateriale i form av forsking og kunstproduksjon.  Vi ynskjer at Tema 2 på konferansen skal gi deltakarane fyrstehands innsikt i det som skjer akkurat nå på alle desse områda. 

Forslag både til presentasjonar, panél og framføringar er velkomne innan 20. juni. 

Etter kvart som programmet tar form, blir det oppdater på konferansenettsida

Formøte: 
I forkant av sjølve Memoarkonferansen blir det gjennomført eit arbeidsmøte om arbeidet for eit nasjonal Senter for munnleg historie. Meir informasjon på konferansenettsida

Ettermøte: 
Umiddelbart etter konferansen er det rom for eit eller fleire ettermøter. 
Det blir arbeidd med eit erfaringsutvekslingsseminar for frilansarar. Tema: "Går det an å leva av munnleg historie i Noreg?" 
Det kan også bli aktuelt å gjennomføra eit stiftingsmøte umiddelbart etter konferansen. 
Andre som ynskjer samarbeid om å organisere noko medan konferansedeltakarane er samla kan ta kontakt med post@memoar.no 

Tirsdag 17. mars 2020 

Bjørn Enes - for


Programoppdateringar kjem på denne sida så snart dei er klare. 

Påmelding via TicketCo/følg bildelink:

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/memoarkonferansen_2020


https://memor.blog

https://facebook.com/groups/memoar.no

www.memoarkonferanbsen.no

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/medlemskap_i_memoar_2020


Undersider (1): Malin Thor Tureby:
Comments