2020

Invitasjon til

Memoarkonferansen 2020

 

Påmelding her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXtqP6TRjWFiwYoezynk7c_Tzws9hFZmnyDbVWV85dhng0hQ/viewform

Arrangørane av dei to tidlegare konferansane om minnesamling og munnleg historie har gleda av å invitera til ny konferanse i Bergen fredag 23. og laurdag 24. oktober 2020.  

Konferansen skjer også i år i Bergen off. Bibliotek, nokre få skritt frå jernbanestasjonen.  Konferanseleiar blir Line Førre Grønstad frå Memoar.  

På grunn av smittevernsituasjonen får berre 40 deltakarar plass til å delta fyssisk. Men det vil bli mogleg å fylgje konferansen som webinar - og konferansen vil bli gjennomført uansett. 

Dersom smittevernsituasjonen forverrar seg, blir konferansen heildigital. 

I forkant av konferansen er det planlagt to arrangement/webinar som deltakarane også kan delta i:  

Arbeidsmøte om Senter for munnleg historie  og Arbeidsverkstad for frilansarar. Samtids- og krisedokumentasjon 


Audun Kjus
- Fyrstekonservator, Norsk Folkemuseum - leiar av Norsk etnologisk gransking 

Liv Bjørhaug Johansen - Temaredaktør “Sykepleien” og ansvarleg for temanummeret "Koronadagbøkene"

Thanushiga Rajah - Aktivitetsansvarlig og gruppeleder ved Norsk Teknisk Museum

Torhild Skåtun - Museumspedagog Norsk Teknisk museum, PhD-kandidat University of Leicester
Ageliki Lefkaditou - PhD, forsker ved University of Leeds, UK og filmprodusent ved Artic Light
Katrine Pabst - Fyrstekonservator VestAgdermuseet, prosjektleiar for "Identity on the line"

Munnlege kjelder er viktige i all samtidsdokumentasjon: Munnleg fortel aktørar og augevitne meir umiddelbart, meir nyansert, meir fullstendig. Og fleire fortel munnleg enn skriftleg. Når krisa - brått og uventa - er over oss er det tid for å "samle minner medan dei blir til":
 • Korleis fortel dei som står midt oppe i det om hendingane? Og korleis endrar forteljingane seg frå veke til veke? Kva blir borte med krisa - og kva nytt oppstår i henne? 
 • Men er det etisk forsvarleg å be folk i krise om "forteljingar utan filter"?
 • Kva slags maktrelasjonar finst mellom den som spør og den som fortel? Er det forskjell på ein forskar som spør ein informant og ein frivillig lokalhistorikar som ber ein nabo om å fortelja?
 • Er det viktig å bygge nasjonalt beredskap for krisedokumentasjon?    


Personvern og ytringsfridom

Inger Christine Årstad - Avdelingsleiar for formidling, arkiv og foto i Mjøsmuseet 
Malin Thor Tureby - Biträdande professor ved Universitetet i Linköping, styremedlem Oral History i Sverige
Per Christian Magnus - Leder, Senter for undersøkende journalistikk 

Framveksten av munnleg historie (oral history) som fagfelt og kultursjanger synleggjer stor usikkerhet og ulik praksis på etikkens område. Forskingsetikken reknar i munnlege kjelder som i personsensitivt materiale, som i utgangspunktet skal anonymiserast og slettast med mindre det eksplisitt er avtalt noko anna. Presseetikken reknar munnlege kjelder som likestilte med skriftlege, med det same kravet til presseetisk varsemd og ytringsfridom. Arkivetikken har som grunnregel at alt arkivert - munnleg like godt som skriftleg - skal vera tilgjengeleg for alle, i det minste etter ei maksimal sperretid. ICOM sitt museumsetiske regelverk inneheld ikkje noko eksplisitt om etikk kring munnlege kjelder, og det er så langt uklart om dette kjem til å endre seg i den pågåande revisjonen.

Er det usikkerhet rundt kva som er det rette balansepunktet mellom personvern og ytringsfridom som skapar dette spriket?
 • Kven eig ei livsforteljing? Og kven eig  rettane til opptak av livsforteljingar?
 • Kven har rett til å bestemma korleis slike opptak kan brukast?
 • Kva er likt og kva er ulikt – etisk sett – mellom skriftleg og munnleg kjeldemateriale?
 • Er det god etikk å transkribera, anonymisera og sletta munnleg kjeldemateriale?
 • Kva er eit informert samtykke i delingskulturens tid?
 • Er det sant at «alle har ei forteljing å dela» - og er slik deling ein del av ytringsfridomen?


Minnespor 
Alex Bjørneboe Fredsvik - Frivillig i Utvandrermuseets Venneforening Otterstad 
Evy Andersen - Fotoarkivar i Troms og Finnmark fylkesarkivar 
Sondre B. Hvam - Konservator / forskar, Flyhistorisk Museum Sola / Jærmuseet 
Sølvi Westvang - Glomdalsmuseet / Anno Museum, Elverum
Maryam Adjam - Universitetslektor etnologi, Universitetet i Uppsala (postdok medievitenskap, Umeå)Ola Aas og Alex Fredsvik: Kvalfangst i Innlandet.
I tiåret fram til "Det fyrste norske oljeeventyret" kulminerte tidleg på 1960-talet,  var det mangel på sjøfolk i Noreg - for på same tid hadde handelsflåten sin gullalder. Ein foretaksom tilsett på Arbeidskontoret på Gjøvik greip sjansen, og sende busslast på busslast til Sandefjord, med 15-16-åringar som knapt hadde fartstid på Mjøsa. Dei drog om hausten og kom heim om våren, og mange hadde knapt sett land i mellomtida. Dei siste åra har dei funne tilbake til kvarandre, i foreininga "Øyas venner". Der har også Ola og Alex vore med videokamera og sikra forteljingane for ettertida. 
Evy Andersen: Når foto blir levande  
Fotoarkivar og fotograf Evy Andersen er inne i eit stort arbeid for å sikre levande forteljingar til fotoarkivet i  Troms og Finnmarks Fylkesbibliotek. I prosjektet "Sikring av Finnmarks analoge historie 1950-2000" går ho opp spora etter kjente og ukjente fotografar som har dokumentert levd liv,  og sikrar munnleg historie for ettertida, mellom anna gjennom videointervju med forteljarar som hugsar korleis bilder var til eller samanhengane dei er tatt i.  (Dette bildet er frå utstillinga om Elisabeth Meyer, som Fylkesbiblioteket opnar i Karasjok i juli 2020. Meyer fotograferte samiske område  i Finnmark i 1940 og 1949). Sondre B. HvamFor våre kamerater: Den kalde krigen gjennom flygernes narrativ  
På 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måtte ofre alt – hvilket mange av dem også gjorde. Til tross for de store tapene i menneskeliv, er Luftforsvarets og flygernes historie i etterkant av andre verdenskrig en forholdsvis ukjent del av norsk historie. Dette ønsker vi å gjøre noe med nå (
Les meir).Sølvi Westvang: Latjo drom - munnleg tater- / romanihistorie 

Då Glomdalsmuseet fekk oppdraget med å bygge eit nasjonalt museum for tater- / romanihistorie i 2006, vart eit av fleire resultat nettutstillinga Latjo drom. Nå arbeider museet med å oppdatere denne utstillinga, mellom anna gjennom å tilføre utdrag av munnleg kjeldemateriale som er samla i mellomtida. Sølvi Westvang er masterstudent som deltar i dette arbeidet. Ho har elles lang erfaring både frå frivillig og profesjonelt kulturvern og formidling. 


Maryam Adjam: Minnesspår.  Hågkomstens rum och rørelse i skuggan av flykt.  
Mot slutten av den andre verdskrigen flykta tusentals estlenderar over Østersjøen til Sverige. Meir enn seksti år seinare tok etnologen Maryam Adjam til med å intervjue overlevande og slektningar av dei. Ho har fylgd 14 nøkkelpersonar gjennom lang tid og vore med dei tilbake til Estland. Boka med same tittel som foredraget handlar om kva som hender når forteljingane møter plasser og miljø som flyktingane ein gong flykta frå. Maryam er universitetslektor ved Institutionen för kulturantropologi och etnologi i Uppsala.
Tid og stad: 

Påmelding:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXtqP6TRjWFiwYoezynk7c_Tzws9hFZmnyDbVWV85dhng0hQ/viewform
Konferansen vil gå som kombinert fysisk konferanse og videokonferanse.  
Foredragshaldarane vil bli oppmoda om å kome til Bergen så sant det er mogleg. 
I tillegg vil dei fyrste som ber om det, få plass i salen. Berre 40 får plass i salen - inkludert foredragshaldarane.  Dei fyrste påmeldte får plass i salen  
Resten er velkomne til å delta på videokonferanse (webinar)
 • Deltakaravgift for frammøtte deltakarar vil vera kr. 900,- (Studentpris: 450) (Memoar-medlemmer betalar 600,-  studentar 300,-) Dette inkluderar maten.
 • Deltakaravgift for å delta i videokonferansen vil vere kr. 225,- for ordinær deltakaravgift. 
 • Medlemmer av Memoar og studentar får ta del i konferansen utan avgift. 
 • Påmelding her - Betal via Vipps, nettbank eller kredittkort.   
Formøter - Bergen off. bibliotek - Noteromet i andre etasje: 

Torsdag 22/10 kl. 12 - 16:  Frilansseminar: Kan ein leve av munnleg historie i Noreg?  (meir informasjon kjem)

Memoarkonferansen fredag 23/10 - Bergen off. bibliotek, Auditoriet i underetasjen og videostreaming: 

10:00  Registrering, lunsj og mingling
12:00  Opning 
12:10  Kulturelt innslag 
12:30  Krisedokumentasjon
Innlegg ved Audun Kjus, Ageliki Lefkaditou/Torhild Skåtun, Kathrin Pabst  m. fl. 
Panel- og plenumsdiskusjon   
15:00  (tema ikkje avklart)
16:00  Konferanseprogram slutt
19:00  Kveldsarrangement i "Amalies hage" - med hovudvekt på  lapskaus og mingling 

Memoarkonferansen laurdag 24/10 - Bergen off. bibliotek, Auditoriet i underetasjen og streaming.

09:30  Opning 
09:45  Personvern og ytringsfridom 
            Innlegg ved Inger Christine Årstad, Malin Thor Tureby, Vidar Enebakk, Per Christian Magnus 
            Panel- og plenumssamtale 
12:30  Lunsj og mingling 
13:30  Minnespor 
            Ola Aas og  Alex Fredsti - Kvalfangst i innlandet 
            Evy Andersen - når foto blir levande 
            Sondre B. Hvam - Flyhistorie under den kalde krigen 
            Sølvi Westvang - Latjo drom - taterhistorie  
            Maryam Adjam: Minnessspår. Hågkomstens rum och rørelse i skuggan av flykt. 
            Panel- og plenumsdiskusjon

15:30  Sluttord
16:00  Slutt 

(19:00 Middag for foredragshaldarane )

Søndag 25/10 

Kulturhistorisk vandring i Bergen for alle som har tid og lyst. 

(Påmelding og konkret avtale om tid og oppmøte under konferansen laurdag)Undersider (1): Malin Thor Tureby:
Comments